Waybilleri kasutustingimused

Viimati uuendatud: 01.01.2024

Käesolevad Waybiller OÜ kasutustingimused (edaspidi Kasutustingimused) on teenuse osutamise lepinguks Kliendi ja Waybiller OÜ, registrikood: 14200010 (edaspidi Waybiller), vahel. Käesolevate Kasutustingimuste eesmärk on tagada Waybilleri teenuste kvaliteet. Waybilleri teenuseid kasutades kinnitab Waybilleri teenuse kasutaja (edaspidi Klient), et on Kasutustingimustega tutvunud, neist aru saanud ning ta nõustub nendega. Waybiller pakub allpool määratletud teenuseid vastavalt järgmistele tingimustele:

1. ÜLDINE

1.1 Kasutustingimused reguleerivad Waybilleri teenuste kasutamist.

1.2 Juhul, kui Klient ei nõustu Kasutustingimustega, ei ole tal õigust Waybilleri teenuseid kasutada ning ta peab koheselt lõpetama Waybilleri teenuste kasutamise.

1.3 Waybilleri teenuseid kasutades kohustub Klient järgima Kasutustingimusi. Waybilleril on õigus kliendiga sõlmitud leping erakorraliselt etteteatamistähtaega järgimata üles öelda ja lõpetada Kliendile teenuste osutamine, kui Klient rikub Kasutustingimusi.

1.4 Klient kinnitab, et tema poolt Waybillerile esitatud teave on tõene, täpne ja täielik, ning ta nõustub hoidma seda ajakohasena.

2. LITSENTSEERITAV TARKVARA

2.1 Waybiller osutab veebipõhist e-veoselehtede loomise ja haldamise teenust (edaspidi Teenus), mida Waybiller võib vajaduse korral muuta või ajakohastada ning mis on kasutatav tema veebisaidi www.waybiller.com (edaspidi Veebisait) või nutitelefonile paigaldatavate iOS ja Android rakenduste kaudu.

2.2. Klient peab registreeruma teenuse kasutamiseks Veebisaidi kaudu, täites seal oleva registreerimisvormi. Seejärel saadetakse talle lisatud meiliaadressile link, mille kaudu tuleb määrata endale parool ja seeläbi kasutajakonto loomine kinnitada.

2.3 Registreerimisvorm moodustab kliendi tellimuse (edaspidi Tellimus).

2.4 Tellimus koos käesolevate tingimustega moodustab Kliendi ja Waybilleri vahelise tähtajatu kasutuslepingu (edaspidi Leping).

2.5 Sõlmitud Lepinguga ei saa klient Waybilleri tarkvara omanikuks. Lepinguga saab Klient üksnes õiguse kasutada Waybilleri tarkvara lepingus sätestatud viisil.

3. TASU

3.1 Waybilleris on tasuta funktsioonid ja tasulised funktsioonid. Tasuta funktsioonide kasutamiseks nõustub Klient käesolevate Kasutustingimustega ja sõlmib Waybilleriga punktis 2.4. sätestatud Lepingu. Tasuliste funktsioonide kasutamiseks tuleb sõlmida eraldi litsentsileping (edaspidi Litsentsileping). Käesolevate Kasutustingimuste ja Litsentsilepingu sätete vastuolude korral kohaldatakse Litsentsilepingu sätteid. Litsentsilepingu sõlmimiseks tuleb võtta ühendust klienditoega support@waybiller.com.

4. KASUTAJAD

4.1 Klient lisab Waybilleris Töötajad menüüpunktis kasutajad, kellel on tema nimel teenusele juurdepääsu õigus (edaspidi Kasutajad). Sellest olenemata vastutab Klient Kasutajate mis tahes ja kõigi tegevuste eest teenuse kasutamisel.

4.2 Klient kontrollib Kasutajate juurdepääsu Teenusele ja võib omal äranägemisel tühistada või muuta Kasutajate juurdepääsu Teenusele mis tahes ajal.

4.3 Kliendi ja Kasutajate vahelise vaidluse korral, mis on seotud Teenusele juurdepääsuga, otsustab Klient Kasutajate juurdepääsuõigused Kliendi andmetele ja teenusele.

5. KLIENDI ANDMED

5.1 Mis tahes andmed, mida Klient salvestab või sisestab Teenuse kaudu (edaspidi Kliendi andmed), kuuluvad Kliendile.

5.2 Klient annab Waybillerile loa Kliendi andmete töötlemiseks, st kasutamiseks, kopeerimiseks, muutmiseks, edastamiseks, salvestamiseks ja varundamiseks, säilitamiseks, et võimaldada Kliendile Teenusele juurdepääsu ja Teenuse kasutamist.

5.3 Klient vastutab ainuisikuliselt Kliendi sisestatud andmete eest ning on vastutav vastava sisu sisestamisest või edastamisest tulenevate või sellega seotud tagajärgede eest.

5.4 Klient kinnitab, et tal on õigus sisestada või edastada Kliendi andmeid, ja et vastavate tegevustega ei rikuta käesolevaid tingimusi, kohalduvat õigust, intellektuaalse omandi õigusi ega muid kolmandate isikute õigusi.

5.5 Klient on teadlik ning annab Waybillerile nõusoleku jagada Kliendi andmeid isikutega, kellele on andmete jagamine teenuse pakkumiseks vajalik. Waybiller ei jaga Kliendi andmeid kolmandate isikutega, kellega Kliendi andmete jagamine ei ole vajalik Teenuse osutamiseks. Waybiller keelab isikutel, kellega Kliendi andmeid jagatakse, Kliendi andmeid kopeerida ning kolmandate isikutega jagada.

5.6 Waybiller ei jälgi Kliendi andmeid. Klient vastutab ainuisikuliselt selle eest, et Kliendi andmed on kooskõlas käesolevate Kasutustingimustega, kolmandate isikute õigustega ja kohalduva õigusega. Võtmata endale vastavat kohustust, võib Waybiller siiski kustutada Kliendi andmeid või peatada või lõpetada Lepingu omal äranägemisel, kui Kliendi andmed rikuvad käesolevaid Kasutustingimusi, kolmandate isikute õigusi või kohalduvat õigust. Waybiller võib teha vastavaid toiminguid sellest Klienti ette teavitamata.

5.7 Waybiller ei ole kohustatud hoidma Kliendi andmetest varukoopiaid, kui Leping on lõpetatud või kui Kliendi andmed on kustutatud mis tahes põhjusel. Waybiller ei saa garanteerida, et isikud, kellega jagatakse Kliendi andmeid Teenuse osutamiseks, säilitavad andmeid turvaliselt. Kindluse mõttes peaks Klient varundama Kliendi andmeid iseseisvalt.

6. KEELATUD TEGEVUSED

6.1 Kliendil ei ole lubatud kasutada Teenuseid ebaseaduslikul, kahju tekitaval, eksitaval, pettuslikul ega muul pahatahtlikul eesmärgil.

6.2 Kliendil on keelatud edastada materjali või sisu, mis sisaldab viiruseid või muud pahatahtlikku koodi, või sisu, mis rikub või võib rikkuda kolmandate isikute intellektuaalse omandi õigusi või muid õigusi.

6.3. Klientidel on keelatud jagada Waybilleri Teenustega seotud dokumente, andmeid ning informatsiooni kolmandate isikutega, kes pole veo osapoolteks või Waybilleri Litsentsilepingu kliendid.

7. INTELLEKTUAALNE OMAND

7.1 Teenuse ja Veebisaidiga seotud intellektuaalse omandi õigused (sealhulgas patent, kaubamärk, teenindusmärk, logod, autoriõigus, mittevaraline õigus, oskusteave, domeeni nimed ja muu, kogu maailmas, registreeritud või registreerimata) jäävad Waybilleri omandisse.

7.2 Käesolevad Kasutustingimused ei anna Kliendile õigust kasutada Waybilleri intellektuaalset omandit ilma Waybilleri eelneva kirjaliku loata.

8. ISIKUANDMED

8.1 Klient kinnitab, et tal on kõik õigused ja nõusolekud Teenuse kasutamisel esitatud isikuandmete avaldamiseks Waybillerile, sealhulgas ka juhul, kui Klient ise ei ole Waybillerile tema poolt avaldatud isikuandmete vastutav töötleja. Sellisteks isikuandmeteks võivad olla Kliendi või tema lõppkliendi ja nende töötajate, klientide, koostööpartnerite jms nimi, kontaktandmed ja muud andmed, mis on vajalikud teenuse osutamiseks (edaspidi Isikuandmed). Klient või lõppklient on vastavate Isikuandmete suhtes andmete vastutav töötleja ning Waybiller volitatud töötleja. Vastavaid Isikuandmeid käsitletakse ka Kliendi andmetena vastavalt punktis 5 sätestatule.

8.2 Waybiller töötleb Isikuandmeid eelkõige kliendi poolt valitud teenuse osutamiseks, kuid ka Teenuse kohta tagasiside kogumiseks ja kasutuskogemuse parendamiseks ning turunduslikel eesmärkidel. Kasutajal on igal ajal õigus meiega läbi avalike kanalite ühendust võttes keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh teenuse osutamiseks. Kasutajal on õigus nõuda ligipääsu endaga seotud andmetele ja nende parandamist.

8.3 Waybiller tagab, et tema poolt isikuandmeid töötlema volitatud isikud on kohustatud järgima konfidentsiaalsusnõuet või nende suhtes kehtib asjakohane konfidentsiaalsuskohustus. Klient on teadlik, et Waybiller peab Teenuse osutamiseks andmeid jagama Teenuse osutamisega seotud osapooltega.

8.4 Kliendi avaldatud Isikuandmeid ei avaldata kolmandatele isikutele ilma Kliendi nõusolekuta, välja arvatud siis, kui see on vajalik teenuse osutamiseks, tingimuste ning Kliendi ja Waybilleri vaheliste muude kokkulepete jõustamiseks või kohaldamiseks või kui see on nõutav vastavalt kohalduvale õigusele. Kuna Waybilleri äripartnerid või tarnijad või teenusepakkujad (edaspidi Alltöötlejad) võivad olla vastutavad teenuse ja veebisaidi üldise toimimise teatavate osade eest, võib isikuandmeid neile avaldada. Waybiller tagab, et asjaomaste Alltöötlejate suhtes on kehtestatud samad andmekaitsekohustused, mis käesolevates tingimustes. Waybiller rakendab asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et töötlemine vastaks kohalduva seaduse nõuetele. Kui alltöötleja ei täida oma andmekaitsekohustusi, vastutab Waybiller alltöötleja kohustuste täitmise eest. Waybiller ei edasta isikuandmeid ilma kliendi eelneva nõusolekuta riikidesse, mis ei ole Euroopa Liidus / Euroopa Majanduspiirkonnas ega Euroopa Komisjoni poolt hinnatud piisavat isikuandmete kaitset tagavate riikide nimekirjas.

8.5 Waybiller säilitab Isikuandmeid nii kaua, kuni see on Teenuse osutamisega seotud tegevuste jaoks või seadusest tulenevalt vajalik või kuni kasutaja avaldab soovi andmed eemaldada.

8.6 Klient on teadlik ja nõustub, et Waybiller kasutab alltöötlejana DigitalOcean, LLC (aadress: 101 Avenue of the Americas, 10th Floor, New York, NY 10013 USA) seoses DigitalOcean pilvandmetöötluse teenustega.

9. TURVALISUS

9.1 Waybiller kasutab Kliendi andmete töötlemiseks kõiki seadusest tulenevaid turvameetmeid. Waybiller teeb kõiki mõistlikke jõupingutusi selleks, et tagada Kliendi andmete turvaline kogumine, edastamine ja säilitamine.

9.2 Waybiller on rakendanud andmete kaitsmiseks asjakohaseid füüsilisi, tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid.

10. GARANTII PUUDUMINE

10.1 Waybiller ei garanteeri ega kinnita Teenuse kvaliteeti, eesmärgiks sobivust, mitterikkumist, terviklikkust ega täpsust.

10.2 Olenemata Waybilleri püüdlustest pakkuda Kliendile parima kvaliteedi, ohutuse ja turvalisusega teenuseid, ei garanteeri Waybiller, et Teenus on katkestusteta, õigeaegne,vigadeta või et puudused parandatakse.

10.3 Waybiller ei saa garanteerida, et kõik Teenuse osutamisega seotud osapooled peavad kinni nõuetest, mis on vajalikud turvaliseks isikuandmete kogumiseks, edastamiseks ja säilitamiseks.

10.4 Waybiller jätab endale õiguse muuta või lõpetada Teenuse funktsioone ja omadusi perioodiliselt või mis tahes ajal, ajutiselt või püsivalt, vastutamata Kliendi ees Teenuse või Teenuse funktsioonide või omaduste katkestamise, muutmise või lõpetamise eest. Võimaluse korral teatatakse Teenuse lõpetamisest mõistlikult ette.

10.5 Waybiller ei vastuta Teenuse toimimisel või kasutamisel esinevate takistuste eest, mis on põhjustatud veebimajutuse teenuse pakkuja, Kliendi internetiteenuse pakkuja või muu kolmanda isiku poolt, välja arvatud juhul, kui see on nõutav kohalduva õigusega.

11. VASTUTUSE PIIRANG

11.1 Seadusega lubatud suurimas ulatuses ei vastuta Waybiller kahju eest, mis tuleneb Kliendi poolt Teenuse kasutamisest või kasutamise võimatusest või volitamata juurdepääsust Kliendi andmetele, nende katkestusest, muutusest, hävimisest või kustutamisest.

11.2 Lisaks ei vastuta Waybiller ühelgi juhul kaudse kahju, sealhulgas saamata jäänud tulu eest.

11.3 Mis tahes juhul on Waybilleri koguvastutus piiratud summaga, mille klient on maksnud Waybillerile Teenuste eest viimase kaheteistkümne (12) kuu jooksul vahetult enne seda kuud, mil leidis aset sündmus, mis tõi kaasa Waybilleri vastutuse.

12. TINGIMUSTE MUUTMINE

12.1 Waybiller jätab endale õiguse muuta Kasutustingimuste mis tahes osa mis tahes ajal sellest ette teatamata. Kui Klient ei nõustu nende muudatustega või mis tahes konkreetse muudatusega, ei pruugi Kliendil olla võimalik jätkata Teenuse kasutamist.

13. TÄHTAEG JA LÕPETAMINE

13.1 Leping on sõlmitud tähtajatult.

13.2 Klient võib lõpetada Lepingu igal ajal korralise lõpetamise korras põhjust esitamata, saates tellimuse tühistamise e-kirja allpool näidatud kontaktidel. Litsentsilepingu korral rakendatakse Litsentsilepingu sätteid.

13.3 Klient tunnistab ja nõustub, et Waybiller võib peatada (püsivalt või ajutiselt) Teenuse osutamise Waybilleri omal äranägemisel Kliendile ette teatamata, kui Klient rikub käesolevaid tingimusi. Juhul kui Klient rikub käesolevaid Kasutustingimusi ja Waybiller otsustab lõpetada või peatada Kliendi konto ja/või Lepingu Kliendi rikkumise tõttu, ei ole Waybilleril kohustust hüvitada tasusid, mida Klient võib olla maksnud.

13.4 Lisaks võib Waybiller lõpetada Lepingu ja Kliendi teenusele juurdepääsu ja teenuse kasutamise õiguse korralise lõpetamise korras, teatades sellest Kliendile kolmkümmend (30) päeva ette.

14. LÕPPSÄTTED

14.1 Waybiller ja Klient kohustuvad hoidma konfidentsiaalsena mis tahes teist poolt puudutavat informatsiooni, mille avaldamine kolmandatele isikutele võib teist poolt kahjustada ning mitte avaldama sellist informatsiooni ilma teise poole eelneva kirjalikult taasesitatavas vormis antava nõusolekuta, välja arvatud informatsioon, mille avaldamise kohustus tuleneb õigusaktist. Konfidentsiaalsuskohustus kehtib tähtajatuna ka peale lepingu lõppemist.

14.2 Käesolevatele tingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

14.3 Mis tahes käesolevatest Kasutustingimustest tulenevad või nendega seotud vaidlused lahendab lõplikult Harju Maakohus Tallinnas.

14.4 Käesolevad Kasutustingimused koos Privaatsustingimuste ja Tellimusega moodustavad Lepingu sisu kohta Kliendi ja Waybilleri vahel täieliku kokkuleppe, mis on ülimuslik ja asendab kõiki lepingu sisule kohaldatavaid varasemaid kirjalikke ja suulisi kokkuleppeid.

14.5 Kui üks või mitu käesolevate tingimuste sätet osutuvad mis tahes osas õigustühiseks, kehtetuks, ebaseaduslikuks või mittejõustatavaks, ei mõjuta ega kahjusta see selles sisalduvate ülejäänud sätete kehtivust, seaduslikkust ega jõustatavust.

14.6 Waybiller võib loovutada käesolevatest Kasutustingimustest tulenevaid mis tahes või kõiki oma õigusi mis tahes isikule ilma Kliendi nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui see võib vähendada Lepingu täitmise tõenäosust.

14.7 Palun saatke kõik päringud Waybillerile allpool loetletud e-posti aadressil:

Kontaktandmed:
Waybiller OÜ
Aadress: Mäealuse 2/1, Tallinn, Eesti
E-post: waybiller@waybiller.com